Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Bài tập Axit - Bazo - Muối

Đăng lúc: . Đã xem 10291 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Điện ly
Một số bài tập vận dụng dưới đây sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về Axit, bazo và muối
Bài tập Axit - Bazo - Muối

Bài tập Axit - Bazo - Muối

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl.                       B. Na2SO4.                  C. NaOH.                   D.  KCl.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. HCl.                       B. K2SO4.                    C. KOH.                     D.  NaCl.

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HCl.                       B. Na2SO4.                  C. Ba(OH)2.                D.  HClO4.

Câu 4: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Câu 5: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá   nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M.                                            B. [H+] < [CH3COO-].           
C. [H+] > [CH3COO-].                                    D. [H+] < 0,10M.

Câu 6: Đối với dung dịch axit mạnh HNO0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M.                                            C. [H+] > [NO3-].
B. [H+] < [NO3-].                                             D. [H+] < 0,10M.

Câu 7: Muối nào sau đây là muối axit? 

A. NH4NO3.                B. Na3PO4.                  C. Ca(HCO3)2.            D. CH3COOK. 

Câu 8: Cho các muối sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối thuộc loại muối axit là
            A. 0.                                        B. 1.                            C. 2.                            D. 3.
Câu 9: Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.                 B. H2CO3, H2SO3, H3PO4,HNO3.
C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.                      D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

Câu 10: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?
            A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                                        D. 5.
Câu 11: Đặc điểm phân li Zn(OH)2 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.                                           B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.
C. theo kiểu axit.                                            D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

Câu 12: Đặc điểm phân li Al(OH)3 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.                                           B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.
C. theo kiểu axit.                                            D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

Câu 13: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính?

A. Fe(OH)3.                B. Al.                                      C. Zn(OH)2.                D. CuSO4

Câu 14: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.                B. Ba(OH)2.                C. Fe(OH)2.                D. Cr(OH)2.

Câu 15: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.                 B. (NH4)2CO3.                        C. Al(OH)3.                D. NaHCO3.

Câu 16: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.                 B. H2SO4.                    C. AlCl3.                     D. NaHCO3.

Câu 17: Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau: 

A. Zn(OH)2, Fe(OH)2.                                    B. Al(OH)3, Cr(OH)2.            
C. Zn(OH)2, Al(OH)3.                                    D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Câu 18: Cho các hiđroxit sau: Mg(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Cr(OH)2. Số hiđroxit có tính lưỡng tính là

A. 6.                            B. 3.                            C. 4.                                        D. 5.

Câu 19: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5.                            B. 4.                            C. 3.                            D. 2.   

ĐÁP ÁN

1C 6A 11B 16D
2A 7C 12B 17C
3B 8C 13C 18D
4C 9D 14A 19B
5D 10C 15A  

Tham khảo thêm: 
 

 


Nguồn tin: Trang Hoahoc247
Từ khóa:

axit, bazo, muối, bài tập

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 5/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới