Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Bài tập sự điện li

Đăng lúc: . Đã xem 34942 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Điện ly
Bài tập về sự điện li phân theo mức độ và có đáp án mà chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn đọc nắm vững kiến thức hơn
Bài tập sự điện li

Bài tập sự điện li

● Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các

A. ion trái dấu.            B. anion (ion âm).       C. cation (ion dương).                        D. chất.

Câu 2: Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li.                                     B. Dung môi không phân cực.
C. Dung môi phân cực.                                   D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Câu 3: Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.
B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.
C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.
D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Câu 4: Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch đường.                                      C. Dung dịch rượu.
B. Dung dịch muối ăn.                                    D. Dung dịch benzen trong ancol.

Câu 5: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).                          C. Ca(OH)2 trong nước.
B. CH3COONa trong nước.                           D. NaHSO4 trong nước.

Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.                                            C. CaCl2 nóng chảy.
B. NaOH nóng chảy.                                      D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 7: Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.
B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử.

Câu 8: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2.                          B. HClO3.                   C. Ba(OH)2.                D. C6H12O6 (glucozơ).

Câu 9: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.                  B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.
C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.                         D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 10: Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3.                                      C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.
B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.                         D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Câu 11: Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.        B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.  
C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.              D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Câu 12: Hãy cho biết tập hợp các chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh?

A. Cu(OH)2, NaCl, C2H5OH, HCl.                B. C6H12O6, Na2SO4, NaNO3, H2SO4.
C. NaOH, NaCl, Na2SO4, HNO3.                  D. CH3COOH, NaOH, CH3COONa, Ba(OH)2.

Câu 13: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

A. H2S, H2SO3, H2SO4.                                  B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.
C. H2S, CH3COOH, HClO.                           D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Câu 14: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, NO3-.                                                    B. H+, NO3-, H2O.                                      
C. H+, NO3-, HNO3.                                       D. H+, NO3-, HNO3, H2O.                                      

Câu 15: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-.                                          B. H+, CH3COO-, H2O.                                       
C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.             D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Câu 16: Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

A. 5.                            B. 6.                            C. 7.                            D. 4.

Câu 17: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.                            B. 4.                            C. 5.                            D. 2.

Câu 18: Trong số các chất sau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, H2S. Số chất thuộc loại chất điện li là
            A. 8.                            B. 7.                            C. 9.                            D. 10.

● Mức độ vận dụng

Câu 19: Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

A. K2SO4.                   B. KOH.                     C. NaCl.                      D. KNO3.  

Câu 20: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl.                       B. HF.                         C. HI.                          D. HBr.

Câu 21: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4
C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.            D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Câu 22: Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

A. 5.                            B. 6.                            C. 7.                            D. 8.

Đáp án

1.A 6A 11C 16B 21B 26A
2C 7C 12C 17C 22B  
3A 8D 13C 18B 23A  
4B 9D 14B 19B 24B  
5A 10C 15C 20A 25B  

Xem thêm: 

Nguồn tin: Trang Hoahoc247
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 41 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 3.2/5

Ý kiến bạn đọc

Avata of Đừng lo, Thịnh đây
- Đăng lúc:
Hay. Tôi thích.
Avata of HHoàng DDun
- Đăng lúc:
câu 19 A mới đúng ạ

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới