106 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hợp chất Este - Lipit

chất béo

chất béo

Tài liệu tổng ôn chương hợp chất Este - Lipit. Có cả đáp án. Các em có thể tải về

Đề 106 câu trắc nghiệm este - lipit

Đáp án và tải về ở cuối trang
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit
Trắc nghiệm este lipit

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN ESTE VÀ LIPIT

 
1B 2A 3B 4C 5C 6A 7C 8D 9D 10D
11D 12B 13A 14A 15D 16D 17D 18B 19C 20B
21C 22A 23A 24A 25D 26D 27D 28A 29B 30B
31B 32B 33C 34A 35B 36A 37A 38C 39C 40A
41C 42B 43B 44B 45D 46A 47A 48B 49D 50C
51D 52C 53D 54D 55B 56A 57D 58A 59B 60A
61C 62C 63B 64C 65B 66C 67C 68B 69A 70B
71D 72C 73B 74B 75C 76A 77A 78C 79C 80A
81B 82A 83C 84C 85C 86C 87B 88D 89C 90D
91D 92B 93D 94B 95C 96C 97D 98A 99D 100C
101B 102D 103C 104A 105D 106C        

Toàn bộ bằng PDF
 

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Dũng

Nguồn tin: Thầy Phạm Ngọc Dũng